Upload Your Entry
Society of Kytherian Studies
0 Comments

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ. Ιστορική Γεωγραφία των Κυθήρων

Author: Emmanual Kalligeros

When Published: 2012

Publisher: Society of Kytherian Studies

Available: From the Society of Kytherian Studies, Athens

Description: Paper Back, 374 pages

ISBN: 978-960-88554-7-2


Kytherian Toponamia. Historical Geography of Kytherian Place Names

Ένα ακόμη βιβλίο του Εμμ. Π. Καλλίγερου για τα Κύθηρα. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ, το οποίο κυκλοφόρησε σε α΄ έκδοση το 2002, σε β' έκδοση το 2006 και σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά, κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο στη σειρά μιας τριλογίας πάνω στην κυθηραϊκή ονοματολογία, τοπιογραφία και ιστορική γεωγραφία.

Another book by Emmanuel P. Kalligeros for Kythira. Ten years after the first release of the book Kytherian Surnames, which was released in 2002, second edition in 2006 and soon will be released in English, he has released his second book in the trilogy series on the Kytherian nomenclature, topography and historical geography.

Το βιβλίο ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ, ιστορική γεωγραφία των Κυθήρων, είναι προϊόν μακροχρόνιας έρευνας στα τοπωνύμια, τα αγιωνύμια και στην ιστορία των οικισμών των Κυθήρων.

The book Kythera Place Names: historical geography of Kythera is the product of years of research on place names, the religious monuments and history of the settlements of Kythira.

Το βιβλίο στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ιστορία σε σύντομη μορφή όλων των οικισμών του νησιού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας με έμφαση στην ετυμολογία των ονομάτων τους, στην πρώτη εμφάνισή τους στα γραπτά κείμενα, στην ιστορική τους διαδρομή και στους πρώτους, αλλά και τους βασικούς οικιστές τους.

In the first part the book contains the story in concise form of all the settlements of the island from ancient times until today with emphasis on the etymology of their names, the first appearance in historical written texts and the first, but key, inhabitants.

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και οι οικισμοί που έχουν χαθεί, έχουν αλλάξει ονομασία ή και αυτοί, που γνωρίζουμε ότι υπήρξαν, αλλά έχουν χαθεί τα ίχνη τους. Η κύρια προσπάθεια στο κεφάλαιο αυτό είναι ο διαχωρισμός της ιστορίας από το μύθο και τους θρύλους, που είχαν κάνει τα χωριά μας να μην έχουν μία ιστορικά τεκμηριωμένη πορεία στην ιστορία τους στο χώρο.

In this chapter it also relates to the settlements that have been lost, changed name, or those which were there, but whose traces have been lost. The main effort in this chapter is to separate history from myth and legends that has led to our villages not being documented in their history.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχουν δύο κατάλογοι. Ένας κατάλογος τοπωνυμίων, στον οποίο περιλαμβάνονται πάνω από 4000 τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια του τόπου με λίγες αναφορές γι' αυτά και αποτελεί μία διασωστική εργασία πάνω στα κυθηραϊκά τοπωνύμια, τα οποία ξεχνιούνται γρήγορα στην εποχή μας και χάνονται από τις μνήμες τω ν νεοτέρων.

In the second part of the book there are two lists. A list of place names, which includes over 4000 place names and minor place names with a few references to them and is a rescue work in relation to Kythera place names, which are quickly forgotten in our time and lost in the memories of the young.

Υπάρχει επίσης ένας δεύτερος ξεχωριστός κατάλογος ναών, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 350 ναούς των Κυθήρων με λίγες χρήσιμες αναφορές για τον αναγνώστη πάνω σ' αυτούς, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

There is also a second list of notable churches, which includes more than 350 churches of Kythera with a few useful references for the reader who has a particular interest.

Τέλος, στην εισαγωγή του βιβλίου υπάρχουν τρία κεφάλαια πάνω σε τρία ενδιαφέροντα ειδικά θέματα των Κυθήρων, τα οποία φωτίζουν το βασικό θέμα του βιβλίου. Πρόκειται για τη διανομή των Βενιέρων του 14ου αιώνα, την επιδρομή των Καταλανών στα Κύθηρα επίσης στο 14ο αιώνα και για την Απογραφή του Καστροφύλακα του 16ου αιώνα.

Finally, in the introduction of the book there are three chapters on three specific issues of interest to Kythera, which illuminate the main theme of the book. These are the rule of the Venier during the 14th century, invasion of the Catalans in Kythera also during the 14th century and the Census of the guardian of the Kastro in the 16th century.

Στην εισαγωγή επίσης υπάρχει αναφορά σε πενήντα κυθηραϊκές οικογένειες η παρουσία των οποίων ανάγεται με ασφάλεια στην προ του 16ου αιώνα εποχή και μερικές φθάνουν πίσω στο χρόνο μέχρι το 13ο αιώνα, όπως συμβαίνει και με πολλά χωριά και οικισμούς.

The introduction also contains references to fifty Kytherian families whose presence dates back certainly before the 16th century era and some reach back in time until the 13th century, as occurred with many villages and settlements.

Το βιβλίο εκδόθηκε από την Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών (κεντρική διάθεση Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα, τηλ. 210 3832806), διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία στα Κύθηρα και έχει τυπωθεί από τις Εκδόσεις Σταμούλη. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε η Κάλλια Δρόσου, με χάρτες της Συλλογής Αντ. Τάντουλου, ενώ οι χάρτες της εισαγωγής διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικά από τον Αλ. Χ. Σούγιαννη

The book was published by the Society for Kytherian Studies (5 Themistocles, Athens, tel 210 3832806), available from bookshops in Kythera and printed by Stamoulis Publications.

The cover was designed by Kallia Drosou with maps of the Collection of Ant. Tantoulou, while the maps were obtained online by Al. Sougianni.

Leave A comment